Center for Bio-diversitet

 
henvendelse til ombudsmanden
 

Henvendelse til Folketingets Ombudsmand

Danmarks landerapport til FAO om landets bevaring af gamle husdyr er et skønmaleri, som ikke fortæller om de reele problemer, og endda giver FN organisationen urigtige oplysninger.
Center for Biodiversitet har nu efter gentagne forgæves appeler til Genressourceudvalget, bedt Folketingets Ombudsmand om at undersøge forløbet.
  
 
Jelling, 19.11.2004
 
 
 
Til Folketingets Ombudsmand
 

Vi vil gerne bede jer undersøge, om forløbet omkring Danmarks indsendelse af en såkaldt landerapport til FAOs “Report on the State of the Worlds Animal genetic Ressources”, er en sag Folketingets Ombudsmand kan undersøge nærmere.

Rapporten er udformet i et samarbejde mellem Fødevareministeriet, Forskningscenter Foulum, og Genressourceudvalgets Sekretariat.

I FAOs vejledning i udformning af de enkelte landes “Country Report” lægges der meget vægt på at involvere NGOere, avlerforeninger og alle interesserede aktører. f.eks.  i:
FAOs “Training Pack” til brug ved udarbejdelsen af landerapporter, som Center for Bio-diversitet fik 11. januar 2002, i aktindsigt hos Genressourceudvalget (bilag 15).
Samt i en folder fra FAO: “Conserving and Developing Farm Animal Diversity”  (bilag 18).

I Fødevareministeriets kommisorium for den danske landerapports-proces (bilag 16) hedder det da også at:
Bevaringsforeninger skal repræsenteres i den såkaldte “ad hoc gruppe”, der skal udarbejde et udkast samt at:
 “ Arbejdsgruppens udkast til rapport skal være færdig 1. maj 2002, og vil derefter blive sendt til høring i en bred kreds af interessenter

Genressourceudvalgets blad Arv og Avl vedgår også stadig i 2002 forpligtigelsen til en høring. Se Arv & Avl aug. 2001 (bilag 13)

 også i den engelsksprogede rapport til FAO nævnes at:

The work group must finish the draft by 1. May 2002, and shall then submit the matter to a large number of interested parties.
 -  Denmarks Country Report on Farm Animal Genetic Ressources p. 33 (bilag 17)

Denne hørings-runde for en bred kreds af interesserede aktører har imidlertid aldrig fundet sted!

Bevarelse af husdyrgenetiske ressourcer hører under Fødevareministeriet og administreres af Udvalget til Bevarelse af Husdyrgenetiske Ressourcer Hos Danske Husdyr (Genressourceudvalget).

Sammensætningen af  “ad hoc arbejdsgruppen” var dog så sammenfaldende med det Genressourceudvalg, hvis arbejde “adhoc udvalget” skulle vurdere og rapportere om til FAO, at “ad hoc gruppens” uvildighed var tvivlsom. Se bilag 13 og bilag 17 p. 3
Center for Biodiversitet har i vores blad Loci fulgt den danske proces, (bilag 1 - 8). Loci kunne bl.a. beskrive hvordan den tilsvarende svenske arbejdsgruppe allerede i SJV-info 3/2001 i en artikel, som blev rundsendt til de svenske NGOere og Landtrasföreningar og optrykt i deres foreningsblade, opfordrede alle interesserede til at deltage i processen (Loci nr. 1 2002 - bilag 3)

Genressourceudvalgets sekretariat har i hele perioden abbonneret på Loci, så de har været bekendt med kritikken af arbejdsgruppens lukkethed. Vi har desuden haft kontakt med både Frank Vigh Larsen og Torkild Liboriussen ved flere lejligheder og gjort opmærksom på ønsket om en åben proces og en høringsfase, der ville give de intetanende avlerforeninger en reel chance for at blive hørt.

Forløbet er ekstra påfaldende fordi Danmark og Genressourceudvalgets formand i FAO-regi har haft en vigtig rolle i at udforme en demokratisk model for arbejdet, og har forestået kurser for andre lande. Se Loci nr. 1 2002 (bilag 4) samt Arv & Avl nov. 2001 (bilag 14)

At man ikke har praktiseret den anbefalede fremgangsmåde, kan skyldes at den danske offentlige indsats og Genressourceudvalget i årevis har været under hård kritik fra brede kredse i småavlermiljøet og NGOere, der virker indenfor området. Se f.eks. Politiken juni 2004 (Bilag 12) og Loci nr. 3 2004 (bilag 9)
Som et eksempel på dette vedlægges også det høringssvar vedrørende den danske strategi for bevaring af husdyrgenetiske ressourcer, som Center for Biodiversitet sammen med 8 andre foreninger sendte Fødevareministriet i marts 2003. (bilag 10) I dette høringssvar kritiserer vi, at Danmark på dette område ikke lever op til forpligtigelserne i Riokonventionen fra 1992, fordi man ikke har inddraget biodiversitetshensyn i lovgivning og regel-udformning der vedrører dyrehold - bl.a. indenfor veterinær og miljø lovgivning.
En lang række høringssvar fra andre foreninger indeholdt ligeledes hård kritik af strategien for fremtidig indsats, såvel som den hidtidige indsats.
Muligvis har man ikke ønsket at denne kritik blev inddraget i rapporten til FAO, som fremstiller den danske indsats på området i et meget gunstigt lys.

Genressourceudvalget er i mellemtiden udskiftet, men har ikke rettet op på forløbet med en høring. På trods af at en repræsentant i udvalget har bragt sagen op (bilag 11).
FAO vil derfor basere det danske afsnit i “Report on the State of the Worlds Animal genetic Ressources” på delvis ukorrekte oplysninger, med mindre rapporten trækkes tilbage.

Det nye udvalgs vedtægter og hidtidige arbejdsindsats er endvidere uklar mht. at tage vare på en generel overholdelse af forpligtigelserne til at bevare og udvikle biologisk mangfoldighed, og koncentrerer sig ligesom det gamle Genressourceudvalg om at bevare ganske få og små populationer af såkaldt nationale racer i samarbejde med en meget snæver kreds af avlere.

Sammenfattende er det således 3 punkter vi ønsker Folketingets Ombudsmand undersøger nærmere, hvis disse falder inden for Ombudmandsinstitutionens kompetancer:

1) Forløbet hvor en fastsat høring ikke fandt sted, og de vildledende oplysninger herom til FAO.

2) Var “ad hoc udvalgets” sammensætning inhabil.

3) Lever Danmark op til sin ratifikation af Riokonventionen, når stadig flere regler besværliggør en traditionel dansk småavlerkultur, som beskrevet i bilag 10.
 

Venlig hilsen

Heine Refsing, Centerleder

Center for Biodiversitet
Hvejselvej 127
7300 Jelling
www.biodiverse.dk
heine.refsing@pip.alco.dk
tlf.: 7587.3008
 

Bilag:

1) Loci nr. 2 2001 side 9
2) Loci nr. 4 2001 side 2
3) Loci nr. 1 2002 side 2
4) Loci nr. 1 2002 side 8
5) Loci nr. 2 2002 side 3
6) Loci nr. 3 2002 side 9
7) Loci nr. 4 2002 side 10
8) Loci nr. 4 2003 side 11
9) Loci nr. 3 2004 side 9

10) Høringssvar fra Center for Biodiversitet og 8 andre foreninger 12.03.2003

11) Pressemeddelelse fra Center for Biodiversitet d. 28. nov 2003

12) Politiken d. 20. juni 2004: Julie Ring Hansen: 3. sek. side 5

13) Arv & Avl Aug. 2001
14) Arv & Avl nov. 2001
15) Brev fra Genressourceudvalget vedr. aktindsigt 11. jan. 2002

16) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 18. maj 2001:  “National rapport om husdyrgenetiske ressourcer  -  Kommissorium”

17) Danish Institute of Agricultural Sciences 03.04.2003:  “Denmarks Country Report on Farm Animal Genetic Ressources” p. 1,  p. 3 og p. 32 - 33 (Dansk landerapport på engelsk og dansk)

18) FAO, Rome 1/6.01:  “Conserving and Developing Farm Animal Diversity” (downloadlink)
 

 

tilbage til oversigt

© Center for Bio-diversitet.

Denne side er senest revideret nov. 2004.

Center for Bio-diversitet har til formål at fremme den biologiske mangfoldighed og bevarelsen af gamle og nye varieteter med værdifulde egenskaber.

Centerets websider redigeres af Heine Refsing

Send et e-brev til Center for Bio-diversitet