Center for Bio-diversitet

høringssvar
 
  Forsiden   


 
Høringsvar 18/5 2007
Til Fødevarestyrelsen
 
cc: Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 
 
Hørinsgsvar vedr. revidering af bekendtgørelse nr. 881 af 20 september 2005 om vaccination af fjerkræ mod Newcastle disease
 
Idet vi henviser til Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ, vil vi opfordre til at rent hobbybetonede fjerkræhold helt undtages fra bekendtgørelsens bestemmelser.
 
Skadevirkningen af denne bureaukratisering er, som det beskrives i Påskeerklæringen meget store i forhold til de hypotetiske positive efffekter. Newcastle Disease er ikke et problem i hobbyfjerkræ i Danmark. De bureaukratiske foranstaltninger  kriminaliserer på kort sigt en kultur, der bevarer en væsentlig levende kulturarv af biologisk mangfoldighed og folkekultur.
 
På længere sigt vil det helt udpine denne folkelige kultur, så den forsvinder når den nuværende generation af avlere forsvinder. Dette finder vi, som beskrevet i Påskeerklæringen, er i konflikt med Danmarks forpligtigelser i forhold til Riokonventionen om biologisk mangfoldighed.
 
For duernes vedkommende er denne udvikling allerede fremskreden efter en årrække med vaccinationskrav. Dette krav om vaccination mod dueparamyxo er særligt urimeligt og absurd fordi sygdommen slet ikke smitter til fjerkræ under naturlige forhold.
 
Den kriminalisering bureaukratiseringen af mindre hold af duer og fjerkræ medfører gavner ikke smittekontrollen snarere tværtimod. Småavlerkulturen tvinges ind i en eksistens som en  undergrundskultur, hvor reglebrud er reglen snarere end undtagelsen - dette og usikkerheden om myndighedernes fremfærd ved kontakt gør folk utilbøjelige til at kontakte dyrlæger og myndigheder i tvivlstilfælde.
 
Den folkelige kultur, der berører ca. 100.000 danske familier hverdag, alene for fjerkræet vedkommen, foruden de mange med fugle og duer, har krav på beskyttelse.
 
En adskillelse af erhvervets få hundrede store industrielle fjerkræproducenter og de mange almindelige familiers hobby i lovgivning og bekendtgørelser er til begge parters gavn
 
 
Vaccinationsregler for hobbysektoren bør være frivillige:
 
Af hensyn til de mere end 100.000 danske familer der bevarer en levende kulturarv og gerne vil udveksle avlsdyr legalt samt deltage i lokale danske udstillinger, bør krav om vaccination ved samlinger bortfalde sammen med krav om registrering af salg.
 
Af hensyn til de ca. 50 - 100 danske familier  der gerne vil udstille deres fjerkræ i udlandet ved arrangementer hvor vaccination er påkrævet bør der være en frivillig mulighed for at få disse dyr vaccineret med den ikke-levende vaccine.
 
 
Bilag:
1) Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ
( http://www.biodiverse.dk/aktuel/paaskeerklaering.htm  )
 
Venlig hilsen
 
Center for Biodiversitet
Hvejselvej 127
7300 Jelling
www.biodiverse.dk
 
 
Medunderskrivere:
 
Danmarks Racedueforeninger v/Hans Ove Christiansen Drejøvej 52, 4700 Næstved www.raceduen.dk/
Foreningen Gamle Danske Husdyrracer v/ Knud Theil ,Tunnelvej 10, 5800 Nyborg www.gamle-husdyrracer.dk
 

 


Høringsvar 28/2 2007
Til Fødevarestyrelsen
 
Høringssvar vedr.:
Høring over bekendtgørelse om beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med fund af aviær influenza i fjerkræ
 
Vi finder det gunstigt at der er indføjet en bestemmelse om at :
 
 "Uanset bestemmelsen i § 17, stk.1, kan fødevareregionen tillade, at bestemmelsen ikke finder anvendelse ved udbrud af højpatogen aviær influenza i:  1) En hobbybesætning"
 
Men af hensyn til hobbyavlernes retsikkerhed og konstruktive deltagelse i overvågningen bør man gå et skridt videre og give hobbyavlere en ret til  et frit valg mellem offentlig erstatning for aflivning eller offentlig hjælp til reetablering af deres avlsstammer på grundlag af de overlevende dyr. Hvis de indberetter sygdomsudbrud eller bliver omfattet af en smittezone.
Dyrenes værdi for hobbyavlerne ikke er primært økonomisk men affektiv. Derfor kan kun en fritvalgsordning, der respekterer ejerens egen opfattelse af fuglenens værdi, sikre hobbyavlernes loyalitet. Lister over særlige racer eller markedsværdien af forskellige fugle vil blot flytte problemet en smule ikke løse det.
 

Generel adskillelse af hobby og erhverv i lovgivningen:
Muligheden for at skelne mellem hobby og erhverv bør desuden snarest udmøntes i et helt selvstændigt regelsæt for mindre fjerkræhold af ikkeerhvervsmæssig karakter, der begunstiger hobbyavlere i videst mulig omfang. Sker det ikke kan Danmark ikke længere hævde at overholde Riokonventionen om biologisk mangfoldighed.

De der kun har dyrene for ikke-erhvervsmæssige formål, som selvforsyning, selskab, racebevaring og lignende kulturelle og sociale formål, og kun sælger et meget begrænset antal for racens udbredelse.
Altså hobbyavlere, der ikke har fortjeneste som formål, må have deres helt eget regelsæt, derfor må man definere en skelnen som er enkel og overskuelig. Et regelsæt der er så enkelt at folk vil kunne forstå det, og så realistisk at de fleste vil kunne se fornuften bag reglerne og fornuften i at overholde dem.

Hobbyavlere bør fritages for alle generelle forebyggende tiltag herunder indespærring under net, adskillelse af ænder og andre fjerkræ i forb. med fugleinflunza beredskabet i det man nu kalder "mellemrisiko-perioder". Tvang bør erstattes af oplysning om smitteforebyggelse.
I  forbindelse med forøget beredskab bør reglerne for hobbyavlere blot omfatte:

 
Markeder/udstillinger og sociale arrangementer
Hobbyavlere forbydes al handel, transport og arrangementer i  i perioder med forøget risiko for Newcastle Disease og fugleinfluenza
Til gengæld bør arrangementer for KUN hobbyavlere gives helt frit resten af året dvs. bl.a.: ophør af tvungen registrering af solgte avlsdyr, registrering som transportør, vaccination mv som beskrevet i Påskeerklæringen
 
 

Begrænsning af kontakt mellem erhverv og ikke-erhverv:
Verden over viser de klare tal, at den egentlige kilde til spredning af højpatogen fugleinfluenza er industriel fjerkræproduktion - ikke hverken vilde fugle eller hobbyavlere med fjerkræ som en del af familiens livsform
Pga sygdomsrisikoen ved industrihybriderne bør salg af hønniker og udsætterhøns til private forbydes eller stoppes med frivillige aftaler med fjerkræbranchen
 
Salg af æg fra industrien til private med henblik på videresalg bør ligeledes forbydes, for at skabe vandtætte skodder mellem de 2 systemer.
 
Vi henviser iøvrigt til tidligere høringssvar samt "Påskererklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ" underskrevet af 62 foreninger indenfor området.
 
 
Bilag
a) Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ, marts 2005 - http://www.biodiverse.dk/aktuel/paaskeerklaering.htm

b) Høringsvar vedrørende:  "Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt" 3/1 2006  - http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm

c) Høringsvar vedr. "Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza" 28/6 2006 - http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm
 
d) Høringssvar 17.1 2007 til - udkast til: bekendtgørelser om overvågning for fugleinfluenza: Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt (udsendt 4. jan. 2007) - http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm
 
 

Venlig hilsen

Center for Biodiversitet - www.biodiverse.dk
Hvejselvej 127
7300 Jelling
Centerleder Heine Refsing
 
 
Medunderskrivere:

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer v/ Knud Theil ,Tunnelvej 10, 5800 Nyborg www.gamle-husdyrracer.dk

Landsforeningen Praktisk Økologi Sekretariatet. Maglevænget 61, 4571 Grevinge www.oekologi.dk

Danmarks Racedueforeninger v/Hans Ove Christiansen Drejøvej 52, 4700 Næstved www.raceduen.dk/
 
ByhaveNetværket Valdemarsgade 4, 1665 København V. www.byhavenetvaerket.dk
 


Høringssvar 17.1 2007
Til Fødevarestyrelsen
Kontor for husdyrsundhed
Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg
email: brb@fvst.dk

Høringssvar til - udkast til bekendtgørelser om overvågning for fugleinfluenza: Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt
(udsendt 4. jan. 2007)

Antallet på 100 bør præciseres til at fritage hobbybesætninger med max. 100 voksne hundyr fra CHR registrering og blodprøveprogrammer.

Ved ikke at tælle handyr med kan man sikre den genetiske variation bedst muligt i de mange fåtallige kulturracer og prydfuglearter i fangenskab.

Ved ikke at tælle afkom med kan man sikre sig at langt de fleste hobbyavlere kommer på den rigtige side af loven. Der er allerede i de mange regelsæt talrige incitamenter for hobbyavlere til at “leve under jorden”, man bør af hensyn til både bevaring af biodiversitet, kultur og smittebegrænsning ikke indføre flere incitamenter til at vende myndighederne ryggen.

Det er fornuftigt at gøre overdødelighed til den vigtigste indrapporteringsårsag for hobbyavlere; men reglerne skal ses i sammenhæng med de mange andre regler.

Skal sikringen mod spredning af fuglenfluenza virke, skal systemmet give hobbyavlerne et positivt incitament til at indrapportere istedet for bare at køre de døde fjerkræ ud i en skov længst mulig væk hjemmefra.

Det forudsætter:
1) at der tilbydes et alternativ til nedslagtning af overlevende dyr iform af hjælp til en overvåget reetablering af avlsstammer på grundlag af de overlevende dyr, herved sikres folk at deres avlsarbejde respekteres, racers genetiske variation bevares og nyttige gener for sygdomsresistens bevares istedet for at udryddes.

2) at hobbyavlere (f.eks. defineret som under 100 voksne hundyr) fritages for en lang række regelkrav, som ikke kan overholdes i praksis.
Dels de nye regler om indespærring i såkaldte mellemrisikoperioder og adskillelse af prydænder og andre fjerkræ på samme græsplæne.
Dels de regler om vaccination, registrering af salg, ægsalg mm. som hobbyavlere har vænnet sig til at komme uden om i hverdagen.
Kun hvis hobbyavlerne føler sig sikre på en ordentlig behandling vil de henvende sig, og det gør de kun hvis reglerne er til at leve med i praksis.

Tidligere beskrevet i (bilag):

a) Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ, marts 2005
 - http://www.biodiverse.dk/aktuel/paaskeerklaering.htm

b) Høringsvar vedrørende:  "Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt" 3/1 2006  - http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm

c) Høringsvar vedr. "Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza" 28/6 2006 - http://www.biodiverse.dk/aktuel/horingssvar.htm
 

Venlig hilsen

Center for Biodiversitet v/Heine Refsing  Hvejselvej 127, 7300 Jelling  www.biodiverse.dk
 
Medunderskrivere:

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer v/ Knud Theil ,Tunnelvej 10, 5800 Nyborg www.gamle-husdyrracer.dk

Landsforeningen Praktisk Økologi Sekretariatet. Maglevænget 61, 4571 Grevinge www.oekologi.dk

Danmarks Racedueforeninger v/Hans Ove Christiansen Drejøvej 52, 4700 Næstved www.raceduen.dk/

Landsforeningen Frie bønder - Levende land v/Egon Kjær Sørensen Hedevej 7, Dørup  8660 Skanderborg www.levende-land.dk

Dansk Gede Union v/Fmd. Ove Nonbo www.goat-dgu.dk
 Læs også:
Alle høringssvar fra foreningerene
 
Spørgsmål til ministeren fra Mette Gjerskov (S) 22/1 2007:
Vil ministeren forud for bekendtgørelsens ikrafttrædelse oversende høringssvar vedrørende bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt samt ministerens kommentarer til høringssvarene?
http://www.ft.dk/Samling/20061/spoergsmaal/S2147/index.htm

Høringssvar 28/6 2006  

Høringsvar vedr. Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza

Bekendtgørelsens regler er måske de rette for produktionsfjerkræ; men er helt ude af trit med virkeligheden når det gælder hobbyfjerkræ, der holdes for rekreative formål.

Med hensyn til fugleinfluenza ligesom med hensyn til andre regler for fjerkræhold, må hobbysektoren have et selvstændigt regelsæt, der tager udgangspunkt i at det er kultur, at det er ikke-erhverv, at avlerne holder deres dyr som "medlemmer af familien", at avlerne holder af dyr og derfor vil behandle dem bedst muligt og at avlernes forhold til deres dyr ikke gøres op i penge.

EU opererer med en grænse for hobbybesætninger på max. 250 individer, vi foreslår denne grænse for et selvstændigt hobbyavlerregelsæt i Danmark.

Gennemføres denne bekendtgørelse vil hobbyavlere ikke blot praktisere civil ulydighed lejlighedsvis - når de sender en bakke æg med de voksne børn hjem, når de sælger en avlshøne uden registrering, når de har en due med i bilen til en interessefælle uden at være registreret transportør, når de bruger smuthullerne i reglerne om vaccination af duer og høns osv., osv. Med den nye bekendtgørelse vil regelbrud blive hverdag for de mange, der har både svømmefugle og andre fjerkræ når begge arter løber ud i haven. Regelbrud vil blive årligt tilbagevendende forår og efterår for de fleste, når folk ikke ønsker at stå i valget mellem at indhegne frugthaven med netoverdækning eller se deres dyr lide under indespærring i en lille gård der kun er beregnet til kortvarige ophold.

Som også FVSTs ansatte har kunne følge i medierne har mange hobbyavlere haft svært ved at leve op til krav om indhegning og overnetning eller få det til at forenes med deres standarder for dyrevelfærd. Efterhånden som frygten for H5N1 er aftaget har flere og flere også taget konsekvensen og sluppet deres høns ud i haven, udfra en betragtning om at friheden nok gavner deres trivsel og sundhed mere end indespærring.

Diverse myndigheder har klart givet udtryk for at rsikoen for at hobbyfjerkræ smittes og smitter mennesker er forsvindende lille.
Mens man ikke påviseligt har begrænset smitterisikoen for H5N1 med de restriktive tiltag har man øget risikoen for andre sygdomme som f.eks. salmonella, der langt lettere smitter avlerfamilien.
Det er blevet gjort klart for offentligheden at grunden til indespærring er, at "hobbyavlere skal vise solidaritet med fjerkræindustrien".  Men hvordan kan en industri, der behandler deres dyr på en måde, som får de fleste mennesker til at krumme tæer, bede hobbyavlere om at være solidariske med industrien ved også at forringe hobbydyrenes dyrevelfærd?

Fjerkræindustriens krav er samtidig helt åbenlyst rettet mod hobbyavleren ikke mod sygdommen. Det er helt udokumenteret at overnetningen skulle have nogen smitte begrænsende virkning. Men det gør tilgengæld livet surt for hobbyavleren og forringer dyrevelfærden, så hobbydyrene ikke længere står som et sundhedstruttende modbillede til Dansk Fjerkræ Råds uhyggelige produktionshaller.

FVST er hele befolkningens styrelse og bør ikke lade sig styre af en lille syg branches højtråbende krav om at andre befolkningsgrupper skal tyraniseres. Hvad ville vi sige, hvis bæravlerne krævede at private ribsbuske skulle indhegnes og overnettes?

Hobbyavlere vil gerne holde deres kære dyr sygdomsfrie; men de er intelligente mennesker og de ved at det er sundere for hønsene at finde de grønne blade og småkravl de skal bruge ude på græsplænen end at få det afklippede græs smidt ind i en overdækket gård hvor de må pille det ud, mellem deres egen ekskrementer, mens de bliver stressede og agressive af at gå så tæt.
Foder under tag kombineret med frit udendørs liv er den bedste løsning på forebyggelse af smitte for hobbyfjerkræ.

Vi vil slet ikke gå i detaljer med bekendtgørelsens enkeltdele, for de er slet ikke relevante for hobbyavlere, og vil ikke blive overholdt i praksis, ligesom de regler vi opremser i "Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ" ikke bliver overholdt i hverdagen og virkelighedens Danmark.
Men FVST burde som udgangspunkt vende tilbage til deres oprindelige grænse hvor hobbybesætninger er fritaget for indespærring i overdækkede indhegninger.

Et selvstændigt regelsæt for hobbyavlere må tage udgangspunkt i at hobbyfjerkræene er nødt til at leve sammen med de vilde fugle og vedligeholde et stærkt immunsystem ligesom disse.
Reglerne bør bygge på frivillighed og saglig vejledning der kan begrænse smittespredning. Tvungen indhegning af de helt små hobbyflokke bør kun komme på tale i helt ekstreme situationer hvor der er en reel og dokumenteret risiko for kontakt med syge fugle.

Vi hjælper gerne Fødevarestyrelsen med en regelreform, der sikrer de ikke-erhvervsmæssige hold af fugle og fjerkræ en retstilstand, hvor avlerne kan få et liv på den rigtige side af lovgivningen. Hvilket vi tror vil sikre end bedre sundhedtilstand hos hobbyfjerkræ end den nuværende situation.
 
Bilag: Påskeerklæringen om bureaukrati og hobbyfjerkræ
 
 
Venlig hilsen
 
Frie bønder- Levende land
Hedevej 7, Dørup
8660 Skanderborg
Egon Kjær Sørensen (formand) internet: www.levende-land.dk
 
 
Center for Biodiversitet
Hvejselvej 127
7300 Jelling
Heine Refsing, (Centerleder)
tlf::7587.3008 internet: www.biodiverse.dk


3/1 2006
Til Fødevarestyrelsen

Høringsvar vedrørende:  "Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt"

Bekendtgørelsen bør ændres på en række punkter af hensyn til bevarelse af biologisk mangfoldighed, sjældne racer, småavlerkultur og rekreativt dyrehold.

Vi mener Riokonventionens artikel 7c, artikel 8j og artikel 10c bør tages alvorligt ved udformningen af denne såvel som andre bekendtgørelser, der påvirker almindelige borgeres mulighed for at bevare historiske fjerkræracer og vilde arter i fangenskab.

1) Grænse for "avlsvirksomhed" / "Formeringsvirksomhed" mm.
I Bekendtgørelsens § 1 opererer man med en grænse på over 100 stk. fjerkræ denne grænse er i underkanten for hobbyavlere med flere forskellige racer.
Dels har avlerne ofte et langt større antal handyr end erhvervsavlere af hensyn til den genetiske variation. Dels er nogle af de vanskelige varieteter nødt til at lægge et forholdsvist stort antal æg til rugning for at få den fornødne fornyelse af avlsstammerne.

Bekendtgørelsen bør efter vores opfattelse ændres ved:

Specifikt at undtage ikke-erhvervsmæssig avl, der ikke har fortjeneste men bevaring rekration mv. for øje, eller ved at hæve grænsen for antal dyr til min. 100 hundyr
 

2) vedr. blodprøvning i forbindelse med salg af fjerkræ §7 og bilag 1
Hobbyavlere bør helt fritages for denne overvågning. Hobbyfjerkræ udgør en så minimal del af den samlede trussel at skadevirkningerne af en sådan ordning slet ikke står i forhold til den teoretiske gavnlige virkning. De egentlige trusler er vilde fugle og store industrielle fjerkræproducenter.

Værdien af en 3 måneder gammel blodtest er yderst tvivlsom, og ordningen vil blot ligesom den ligeså uhensigtsmæssige ordning om “registrering af salg” betyde at en større og større andel af hobbyavlerene mister respekten for myndighedernes regelsæt og kriminaliseres.
I virkeligheden synes reglen snarere at være en bureaukratisk foranstalning, der skal bremse udvekslingen af avlsdyr end en smittebegrænsende foranstaltning.
På længere sigt er disse ordninger en trussel mod bevarelsen af hele småavlerkulturen og de mange historiske racer denne bevarer.
Deltagelse i markeder og udstillinger er et vigtigt omdrejningspunkt for denne kultur, og det er her nye generationer af avlere skal tiltrækkes.
Bureaukratiseringen af omsætning af de ganske fåtallige hobbyfjerkræ, gør at det eneste nye interesserede kan få fat på bliver industrihybrider, derved går de glip af den levende kulturarv racefjerkræ og prydfugle udgør.
Hobbyavlere, der har lagt årtier avlsarbejde i deres lille stamme høns, vil naturligt nok være utilbøjelig til at sælge dyr, når blodprøven overstiger dyrenes salgspris og de risikerer oprettelse af sikkerhedszoner omkring deres grund, hvis blodprøverne skal undersøges for eventuelle mistanker.

Det legale og tilgængelige marked bliver derfor overladt til få kommercielle opdrættere, med alvorlige konsekvenser ikke bare for den genetiske variation, men også for bevarelsen af et aktivt netværk omkring videreførelse af avlstraditioner og erfaringer med racerne.

Løsning - seperate regler for hobbyavlere
Vi vedlægger Påskererklæringen om bureaukati og hobbyfjerkræ,  som 62 foreninger sendte de relavante ministre og Folketinget i marts 2005, og opfordrer endnu engang til at myndighederne erkender, at de samme redskaber ikke kan bruges både på kommercielle  producenter, der kun har dyrene for fortjenestens skyld og på almindelige mennesker, der bruger deres fritid på dyr, de holder af og har viet deres liv til at bevare.

For hobbyavlernes vedkommende må myndighederne i stedet for kontrol og bureaukratisering gå over til at bruge saglig rådgivning i hvordan man med selektion og godt management opretholder en god sundshedtilstand, og hvordan man selv ved at iagtage og sortere sine dyr kan undgå at sælge svagelige eller mistænkelige dyr til andre som et led i god markedskik blandt ligesindede. En
sådan strategi ville kunne genskabe anerkendelse og respekt for myndighedernes seriøsitet hos avlere, der idag er på vej til at blive en regulær undergrundskultur, hvor de fleste overtræder adskillige regler i året løb, mens man ryster overbærende på hovedet af bureaukraterne inde i diverse styrelser og kontrolmyndigheder.

Center for Biodiversitet vil tilbyde Fødevarestyrelsen at bidrage med vort netværks indgående kendskab til  avlerne og småavlerkulturens traditioner til en informationskampagne, der kan erstatte kontrol og bureaukrati.

Bilag: Påskererklæringen om bureaukati og hobbyfjerkræ

Venlig hilsen

Heine Refsing
Center for Biodiversitet
Hverjselvej 127
7300 Jelling

Email: heine.refsing@pip.alco.dk
Internet: www.biodiverse.dkLæs også:
Høringssvar fra Landsforeningen Praktisk Økologi til Fødevareudvalget
Henvendelse af 24/1 fra Ivan B. Petersen, Maribo til Fødevareudvalget
Henvendelse af 23/1-06 fra Center for Biodiversitet til Fødevareudvalget

Alle høringsvarene på Høringsportalen
 
Download EUs direktiv om fugleinfluenza på dansk 
11/11 2005
Til
Direktoratet for FødevareErhverv
Udviklings og forskningskontoret
Nyropsgade 30
1780 København V

Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer.

Et vågent medlem har gjort os opmærksom på denne høring.
Center for Biodiversitet vil gerne bidrage med et høringssvar; men vi vil indledningsvis beklage, at DFFE ikke har udvist så meget konduite, at man har tilsendt høringen til alle de foreninger, der arbejder med bevaringen af gamle racer og som Fødevareministeriet  gennem årene har været i nær kontakt med. Af høringslisten fremgår istedet talrige institutioner, der ikke traditionelt beskæftiger sig med bevaring af genetiske ressourcer

Vi tror desværre ikke den nye støttepulje i bekendgørelsen vil indebærer en styrkelse af det generelle arbejde med bevaring af gamle danske husdyrracer.

Vi ønsker en støtteordning for biologisk mangfoldighed, gamle husdyrracer, gamle kulturplanter, og den folkelige kultur der hører sammen med disse altså en pulje for den levende kulturarv i bred forstand.

En sådan ordning bør bygge på danske demokratiske traditioner for foreningsfrihed, folkeligt oplysningsarbejde, ytringsfrihed ogpluralisme

Det offentlige bør støtte oplysning ikke kontrollere indholdet i oplysningen og det frivillige bevaringsarbejde

Ordning bør være åben for alle foreninger, frivillige organisationer og aktører, der arbejder med oplysning og bevarelse af biologisk mangfoldighed og levende kulturarv i bred forstand. Tilskud bør ikke være betinget af at foreninger underskriver partnerskabaftaler eller loyalitets erklæringer udformet af et statsligt udvalg.

Tildelingen bør ske som når vi ellers her i Danmark støtter  folkeoplysning og frivilligt arbejde udført af frie foreninger.

Rimelige betingelser for offentlig støtte til foreningers oplysningsarbejde mm. er at det dokumenteres at pengene bliver brugt til det de er søgt til og evt. betinges af en vis procent egenfinancering.

Betingelser for støtte til frivilligt arbejde iform af såkaldte partnerskabsaftaler og statslig kontrol af foreningers målsætning, bestyrelse mm. hører ikke hjemme i den danske demokratimodel.

Genressourceudvalgets model for støtte er helt ude af trit med virkeligheden - her i landet er vi vant til at selv radiostationer med ekstremistiske ideologier og synspunkter får støtte på ligefod med andre; men Genressourceudvalgets model sigter mod at skaffe sig kontrol over foreninger og indholdet i deres frivillige arbejde som betingelse for støtte til oplysningsarbejde om noget så harmløst som bevarelse af gamle husdyrracer.

Men Genressourceudvalget  er ikke egnet til administrere en sådan støttepulje, dels på grund af forskernes manglende forståelse for avlerne og den folkelige dimension, dels pga. af de udpegede avlerrepræsentanter, som via deres egne  positioner foreninger er alt for involveret til uhildet at kunne behandle andre foreningers ansøgninger.

Venlig hilsen

Heine Refsing, centerleder

Hvejselvej 127
7300 Jelling

internet: www.biodiverse.dk
 


 Tilbage til forsiden© Center for Bio-diversitet.  Denne side er senest revideret dec. 2012.

Centerets websider redigeres af Heine Refsing